Algemene voorwaarden Bodyweight Sports

 

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op 1 januari 2018.

 

1. Definities

2. Toepasselijkheid

3. Het aanbod

4. De overeenkomst

5. Duur en beëindiging

6. Prijs en prijswijzigingen

7. Verplichtingen van de ondernemer

8. Verplichtingen van de consument

9. Tussentijdse wijzigingen

10. Betaling

11. Aansprakelijkheid

12. Klachten

13. Geschillencommissie

14. Nakomingsgarantie

15. Toepasselijk recht

 

 

1 Definities

 

De ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Bodyweight Sports een overeenkomst sluit betreffende fitness activiteiten.

De consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness activiteiten. Fitness: Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De overeenkomst: Overeenkomst tussen de ondernemer en de consument ter zake van fitness.

 

 

2 Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende fitness, die tussen de ondernemer en consument worden gesloten.

 

 

3 Het aanbod

 

1. De ondernemer stelt het huidige aanbod beschikbaar op elektronische wijze.

2. De aangeboden groepslessen zijn ten alle tijden te bezichtigen voor potentiele klanten of directe familie of vriendenkring hiervan.

3. De consument kan afhankelijk van het soort abonnement gebruik maken van de daarvoor afgelegde faciliteiten.

4. Bij het maken van een overeenkomst wordt duidelijk gemaakt dat er middels het machtigingsformulier periodieke kosten aan verbonden zijn.

5. De betaling van een overeenkomst gaat altijd op elektronische wijze. Vanaf de eerste betaling is de consument verplicht om gedurende 3
    maanden de betaling te laten incasseren ongeacht hoeveel lessen er in deze tijd zijn gevolgd.

6. Huishoudelijk reglement:

 

 

 

4 De overeenkomst

 

De overeenkomst wordt gesloten na het ondertekenen van het machtigingsformulier en de algemene voorwaarden.

 

 

5 Duur en beeindiging

 

De overeenkomst wordt ten alle tijden voor tenminste 3 maanden afgesloten. Daarna kan de consument het contract maandelijks beëindigen.

 

Wanneer de consument de overeenkomst wil beëindigen dient dit meer dan 30 dagen voor de eerstvolgende betaling te worden aangekondigd via een e-mail naar info@bodyweightsports.nl.

 

 

6 Prijs en prijswijzigingen

 

1.Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. Eventuele prijsverhogingen worden door de ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

 

2.Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

 

3.De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 2 is niet van toepassing op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

 

 

7 Verplichtingen van de ondernemer

 

De ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

 

De ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

 

De ondernemer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

 

De ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO middelen aanwezig zijn.

 

De ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissingen van eigendommen van consumenten.

 

 

8 Verplichtingen van de consument

 

De consument houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en het (huishuidelijk) reglement.

Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

 

De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig aan de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan te geven.

 

 

9 Tussentijdse wijzigingen

 

De ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

 

 

10 Betaling

 

De betalingen van overeenkomsten gaan via de Personal Trainer App. De consument dient hiervoor een machtigingsformulier te tekenen.

Wanneer een consument niet aan zijn betalingsplicht voldoet, heeft de ondernemer het recht om de consument de toegang tot de faciliteiten te verbieden.

 

 

11 Aansprakelijkheid

 

De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt.

 

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

 

De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

 

De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

 

 

12 Klachten

 

De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

 

Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

 

De ondernemer beantwoordt de door de consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

13 Vakanties

 

De ondernemer heeft het recht om met feestdagen en eenmaal per jaar een vakantie van uiterlijk 16 dagen gesloten te zijn.

 

 

14 Nakomingsgarantie

 

Wanneer de ondernemer zijn werkzaamheden beëindigd of door faillissement niet meer kan uitvoeren, worden alle overeenkomsten per direct beëindigd.

 

 

15 Toepasselijk recht

 

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

 

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8:00 – 21:00 uur

Zaterdag: 11:00 – 13:00 uur

Zondag: 11:00 – 13:00 uur

 

Algemene informatie:

Adres: Cereslaan 14

Postcode: 5384VT Heesch

 

Telefoon: +31615493271

E-mail: info@bodyweightsports.nl

 

KVK: 63500094

BTW: NL855262655B01

IBAN: NL97RABO0304584517

 

Vul hieronder jou e-mailadres in en ontvang:

 

  3 GRATIS Workouts voor Thuis

  Elke maand kans op een gratis workshop ticket

  Blijf op de hoogte van onze events en ontwikkelingen

© 2017 Made by Ace Creative